Hem

Vänsterpartiet Fagersta

 

 

Nedjo, Tomas o jag har varit på studiebesök i riksdagshuset. Stig guidade oss runt - det var mycket intressant och vi var väldigt nöjda med besöket. Tack Stig! Synd att inte fler hade möjlighet att följa med.

 

Elisabeth

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang den nedlagda omlastningsterminalen.

 

Transportsektorn är nyckeln till att klara klimatmålen och med det vår överlevnad.

Det är också den sektor som visat sig svårast att påverka.

 

Fagersta sticker här ut i negativ bemärkelse. Vi har stora godsflöden in och ut varje dag till privatpersoner, affärer och framförallt industrierna. Som tung industriort är det åtskilliga ton gods, skrot, timmer mm som transporteras varje dag.

 

Av allt detta gods visade en analys för ett antal år sedan gick allt på väg med undantag för två tankvagnar med gasol resp fluorvätesyra som levererades med glesa mellanrum.

 

Med hjälp av Ramböll och lokala intressenter tog kommunen och TVG fram en utredning om hur en omlastningsterminal vid gamla rörverket skulle kunna fungera. Pga av ointresse från Trafikverket (trots skrivningar i verkets regleringsbrev om att verka för miljövänliga transporter) gick det inte att få ihop projektet.

 

Men frön hade såtts och med hjälp av det lokala åkeriföretaget Perssons transport och Vänerfrakt kunde en verksamhet etableras vid Fagersta central och under åren har många containrar lastats om och ersatt långväga lastbilstransporter. Skalan har dock hela tiden varit hotande liten och vid min överlämning påpekade jag starkt behovet av engagemang från kommunen i denna viktiga miljö- och transportfråga. Inte minst borde Atlas Copco kunna intresseras och kontakterna med det företaget borde varit bra.

 

Men nu har verksamheten avvecklats och Fagerstas godsflöden är till i princip till 100 % tillbaka på vägarna med allt vad det innebär av utsläpp, vägslitage, olycksrisker mm.

 

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande:

 

Vilka, om några, konkreta initiativ har kommunledningen tagit för att behålla och öka godstransporterna på järnväg?

 

Vad avser man ta för initiativ framledes för att söka styra om godstransporterna mot mer klimatvänliga trafikslag?

 

 

Fagersta 8 juni 2017

 

 

Stig Henriksson (V)

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Ett och ett halvt år återstår av valperioden.

Inkryssad av väljarna i Västmanland tog jag efter moget övervägande plats i Sveriges Riksdag. Upprop 29 september, det högtidliga öppnandet 30 september och invald i Försvarsutskottet ungefär samtidigt som den stora Ubåtsjakten började i Stockholms skärgård. En slags maritim rivstart.

 

Alltjämt har vi alltså tre olika riksdagsmajoriteter. Regering och delar av alliansen har kommit överens om flyktingpolitiken, försvaret, pensionerna och energin. I utskotten hittar däremot SD och alliansen varandra rekordartat ofta så då skickar utskottet ett sk tillkännagivande till regeringen om vad utskottets majoritet tycker om betygen mm och därigenom också en majoritet i riksdagen. Och så ska budgeten förhandlas med Vänsterpartiet. Inte helt okomplicerat läge med andra ord!

 

Nu har ju även moderatledaren öppnat dörren vidöppen för ett mer avancerat samarbete med SD och hur det blir i riksdagen återstår att se, men ute i kommuner och regioner väller det fram; det nya blåbruna samarbetet.

 

Själv har jag ganska fullt upp. Förutom att vara enda V-ledamot i försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson så ingår jag sedan ett år också i V:s förhandlingsgrupp med regeringen. Tack och lov med de mer erfarna kamraterna Ulla Andersson, Ali Esbati och Nooshi Dadgostar. Därutöver har precis en ny försvarsberedning kastat loss. Den ska till maj 2019 förbereda ett nytt femårigt inriktningsbeslut och kalendern vimlar nu av möten, seminarier och resor till när och fjärran.

 

Då intresset för försvarsfrågorna och inte minst Nato ökar i partiet så är jag också ute och håller många möten i landet. Visby, Ronneby, Mölndal, Karlshamn och så vidare. Mycket stimulerande även om det tar en del tid och kraft.

 

Arbetet i förhandlingsgruppen är förstås fokuserat på dels vinster i välfärden-propositionen som ska komma, dels vårändringsbudgeten och vårbudgeten. Det förstnämnda är justeringar i innevarande års budget, det sistnämnda är av mer övergripande karaktär.

 

”Den ekonomiska vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, en bedömning av ekonomins utveckling, en redovisning av vilka utmaningar som politiken står inför samt uppföljningar av regeringens politik. Den ekonomiska vårpropositionens innehåll utgör därmed ett avstamp och en plattform för arbetet med höstens budgetproposition.”

 

Utöver detta följs tusen och en frågor upp som vi redan kommit överens om med regeringen, men också olika sakfrågor som vi överenskommit att försöka bli överens om. T ex vilka infrastruktursatsningar (vägar, järnvägar, sjöfart och flyg) som ska göras de närmaste 15 åren.

 

Till slut kan jag ju meddela att efter två och ett halvt år har ett enhälligt utskott och enhällig riksdag bifallit en motion av undertecknad! Hade jag fått bestämma hade den handlat om att säga upp värdlandsavtalet eller att intensifiera kampen mot kärnvapen men den som passerade det nålsöga där 98,5 % av motionerna stannar handlade om – militärmusikens uppdrag!

 

”Men droppen urholkar stenen, det går långsamt men det går…”

 

Stig Henriksson

6 mars 2017

 

------------------------------------------------------

Strategipodden - Fagerstafödde Carl Törner med medarbetare intervjuar Stig Henriksson om försvars- och säkerhetspolitik!

https://soundcloud.com/strategipodden/henriksson

------------------------------------------------

 

Vänsterpartiet Fagerstas årsmöte med sedvanliga punkter och god mat men också utdelning av Vänsterns Fagerstapris för 22:a året.

Tony Himmler, med webforumet Fagerstas Framtid och Helena Nygårds, Norrby teater mottar diplom och gåva av nyss omvalde ordförande Hans Granlund.

 

 

----------------------------------------------------------

Motion ang tågförarutbildning.

 

Den svenska järnvägstrafiken är i kris. Samtidigt som allt fler vill välja tåget både för persontransporter och gods så är det svenska järnvägssystemet i förfall.

Kortsiktiga men mångåriga besparingar på underhåll har gjort att själva infrastrukturen är undermålig vad gäller räls, växlar och kontaktledningar.

Ogenomtänkta idéer om konkurrensutsättning, splittring av underhåll och ansvar har ytterligare förvärrat situationen bland alla operatörer som nui ska trängas på samma spår.

Till detta kan läggas bristen på personal som får många tåg att ställas in. Tågförare saknas redan idag och stora pensionsavgångar väntar.

 

Brist på lokförare rapporteras ofta som orsak till inställda tåg. Fler utbildningsplatser skulle kunna lösa problemet anser man på Tågkompaniet, som trafikerar den drabbade sträckan mellan Västerås och Fagersta. Det rapporterar Radio P4 Västmanland

 

– Det utbildas för få i förhållande till efterfrågan. De utbildningar som anordnas är i princip fulltecknade och alla som utbildas till förare får jobb. Det är svårt att hitta nya förare när gamla till exempel går i pension, säger Mats Gustafsson, vd för Svenska Tågkompaniet till Radio P4.

 

Tåg i Bergslagen är en framgångssaga som på relativt få år gått från 1 miljon resor per år till nära 3 miljoner och Fagersta har fåtts att bli navet för trafiken i Bergslagen. Här möts syd-norrgående trafik med öst-västlig för att möjliggöra byten i alla riktningar.

 

Fagersta vore en naturlig plats för en tågförarutbildning. En lämplig modell kunde vara Huddinge där utbildningen sker inom ramen för Vuxenutbildningen.

 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslås kommunfullmäktige besluta

 

Att initiera en utredning om tågförarutbildning i Fagersta.

 

Fagersta dag som ovan

 

 

Stig Henriksson (V)

 

------------------------------------------------------------

Motion att inrätta områdesskydd för tätortsnära skog.

Skogsområdet mellan Fagersta tätorts nordöstra delar mot Ötjärn är ett mycket populärt och välbesökt område för motion, svamp- och bärplockning, jakt m m. På stora delar av området växer bl a mer än 120 år gamla tallar, orkidéer av olika slag, och gott om matsvamp. Många stigar snirklar sig genom det vackra skogslandskapet och bjuder in till promenader och joggning. Tidigare har stigarna varit väl markerade, men dessa behöver ses över. Enligt Fagersta Kommuns skogsavverkningsriktlinjer ska skog nära vandringsleder undantas från kalhyggen, men där finns hårt avverkade delar i området, och vi är flera som vill bevara skogens natur- och sociala värden för framtiden, och undvika kalhyggen.

Allt fler kommuner blir också medvetna om ökad livskvalité genom utevistelse både nära förskolor och vård- och omsorgsboenden. Flera kommuner jobbar medvetet med att förbättra utemiljön runt kommunen och kommunens vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden.

Den kommunalt ägda skogen i det föreslagna området för denna motion består av både yngre och äldre skog samt av olika trädslag. Delar av den yngre skogen är tätt planerad tall eller gran. Området indelas här i två typer åtgärder; att den gamla (redan gallrade) skogen får leva kvar, utan avverkning, och att skogsvård i de yngre skogsområdena tillämpar hyggesfritt skogsbruk, som t.ex kontinuitetsskogsbruk, vilket innebär att de inte helt undantas från skogsbruk.

Det är från och med 2015 möjligt att teckna naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden. Utgångspunkten för denna typ av naturvårdsavtal är bland annat att områdena ska utgöras av äldre skogar som ofta besöks och används för rekreation på olika sätt. Fagersta Kommun bör undersöka möjligheterna att få stöd för att skydda den äldre skogen i detta område. Den statliga myndigheten Naturvårsverket satsar genom stöd via LONA på att stimulera kommuner som vill inrätta tätortsnära områdesskydd och kommunala naturreservat.

Eftersom den yngre tätt planterade skogen kommer att behöva gallras föreslår vi att Fagersta Kommun tillämpar rekreationsinriktad skogsskötsel, vilket är rekommenderat av Naturvårdsverket i tätortsnära skogar som inte helt undantas från skogsbruk. Med denna skogsbruksmetod kan skötseln inriktas på anpassade gallringar som plockar ut mogna träd och lämnar mindre att växa vidare.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att fullmäktige beslutar:

- att inrätta naturreservat för att bevara de delar av äldre skog som finns kvar i området,

- att Fagersta Kommun i de områden som idag består av yngre tätt odlad skog tillämpar hyggesfritt skogsbruk, som t ex kontinuitetsskogsbruk,

- att stigarna markeras tydligare samt att karta över stigarna placeras ut på de olika platser där stigar leder inåt skogen från tätorten

 

För Vänsterpartiet Fagersta

 

Pia Boiardt

 

Mer om hur skogsägare (även kommuner) kan söka stöd för att bevara skog:

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Bevara-skog/Naturvardsavtal/

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/lona/att-bilda-ett-naturreservat.pdf

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Skydd-av-skog/Skogsskydd-genom-ersattningsmarker/